Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

         1. ประเมินความต้องการการสนับสนุนด้านการดูแลเด็กสมาธิสั้นของครูโรงเรียนประถมในเครือข่าย

         2. พัฒนาชุดการฝึกอบรมครูโรงเรียนประถมในเครือข่ายด้านการดูแลภาวะโรคและการใช้ยาของเด็ก สมาธิสั้นที่โรงเรียน

         3. ประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมครูโรงเรียนประถมในเครือข่ายต่อความรู้ ทัศคติและทักษะ ด้านการดูแลภาวะโรคและการใช้ยาของเด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียนAdhdthailand Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
 
© Copy right 2012.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โทร 0 53908300-49 โทรสาร 0 5312 1185