Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
 

ขอบเขตของการวิจัย

       การ วิจัยนี้มีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพของครูโรงเรียนประถมในเครือข่ายเขต การศึกษาระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือ ให้สามารถดูแลเด็กสมาธิสั้นด้านพฤติกรรมและด้าน การใช้ยารักษาโรคสมาธิสั้นที่โรงเรียน ติดตามผลข้างเคียงของยา และประเมินอาการของโรคสมาธิสั้นที่โรงเรียน เกิดการส่งต่อข้อมูลพฤติกรรมของเด็กโรคสมาธิสั้นไปยังผู้ปกครองและผู้ให้การ รักษาและบำบัด เพื่อสร้างความเชื่อมต่อการดูแลเด็กโรคสมาธิสั้นจากสถานพยาบาล บ้าน และโรงเรียนได้โดยจะแบ่งการ วิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ทำการวิจัยเชิงสำรวจความต้องการการสนับสนุนของครูโรงเรียนประถม ในการดูแลเด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียน เมื่อสำรวจได้ประเด็นความต้องการการสนับสนุนแล้ว ระยะที่2 จัดการ ฝึกอบรมครูในด้านการดูแลเด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียนในประเด็นที่ได้จากการ สำรวจในระยะที่1 เช่น ในด้าน การทำความเข้าใจภาวะโรค และผลเชิงพฤติกรรม สาเหตุการรักษาโรคสมาธิสั้น การใช้ยาในการรักษาโรค สมาธิสั้น การติดตามและประเมินอาการเมื่อเริ่มการรักษาด้วยยา ผลข้างเคียงของยา การฝึกอบรมนี้จะทำ โดยทีมแพทย์พยาบาล เภสัชกร และนักพฤติกรรมบำบัด ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม เด็ก ร่วมกับการพัฒนาชุดข้อมูลด้านยา อาการไม่พึงประสงค์และการประเมินอาการเด็กสมาธิสั้นบนสื่อ ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนด้วยการมีที่ปรึกษาและการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เช่น เว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

     อย่าง ไรก็ตามยังมีการศึกษาเรื่องความรู้และทัศนคติของครูต่อโรคสมาธิสั้นน้อยซึ่ง เป็น การศึกษาในต่างประเทศ จากการศึกษาความรู้และทัศนคติของครูในประเทศอิหร่านต่อเรื่องโรคสมาธิของครูและให้คำปรึกษาโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์และการมีที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ ประเมินประสิทธิผลโดยการวัดความรู้ ทัศนคติของครูและทักษะ (knowledge, attitude, and practice, KAP) ในการดูแลเด็กสมาธิสั้น ด้านพฤติกรรม ด้านการดูแลการใช้ยา และการติดตามอาการของเด็กเมื่อรับ การรักษา และวัดการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์และการรับคำปรึกษาทางโทรศัพท ์ซึ่งต้องพัฒนาร่วมกับบุคลากร ของหน่วยงานการศึกษาของจังหวัดต่าง ๆAdhdthailand Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
 
© Copy right 2012.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โทร 0 53908300-49 โทรสาร 0 5312 1185