Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
 

ความรู้เบื้องต้นโรคสมาธิสั้น
 
 
 
 
การปรับพฤติกรรมเด็กโรคสมาธิสั้น
 
 
 
 
การใช้ยารักษาโรคสมาธิสั้น
 
 
เทคนิคการนั่งร้าน   เข้าชม : 917 ครั้ง
 
เทคนิค task Analysis   เข้าชม : 867 ครั้ง
 
เทคนิค sight word   เข้าชม : 783 ครั้ง
 
เทคนิคส่งบอลส่งสมาธิ   เข้าชม : 786 ครั้ง
 
 
 
เทคนิคดูและจำ   เข้าชม : 732 ครั้ง
 
เทคนิคนิทานรอบวง   เข้าชม : 717 ครั้ง
เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กโรคสมาธิสั้น
 
 
 
 
 
การสื่อสารเรื่องเด็กโรคสมาธิสั้น
 
 
 
 
การสร้างเครือข่ายและสื่อออนไลน์สำหรับครู
 
สัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้เข้าอบรม
 

Adhdthailand Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
 
© Copy right 2012.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โทร 0 53908300-49 โทรสาร 0 5312 1185