Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
 

จำเป็นต้องใช้ยา รักษาเด็กโรคสมาธิสั้นด้วยหรือ


จำนวนผู้เข้าชม  : 761
วันที่เข้าชมล่าสุด :  2017-03-27 18:15:51

Adhdthailand Adhdthailand
Adhdthailand Adhdthailand
 
© Copy right 2012.
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
โทร 0 53908300-49 โทรสาร 0 5312 1185