เล่มหลักสูตร

หลักสูตร ฝึกอบรมสำหรับครูโรงเรียนแกนนำร่วมประถมศึกษาในการดูแลปรับพฤติกรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น

เล่มคู่มือ

คู่มือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคฯ

คู่มือการรักษาด้วยยา

คู่มือเทคนิคและกระบวนการปรับพฤติกรรม

คู่มือการจัดชั้นเรียนและเทคนิคการสอน

สื่อวีดีโอ

หน่วยที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นและบทบาทของครูในการดูแลเด็กสมาธิสั้น

1.1 เด็กชายต้น

 

1.2 บุคคลที่มีชื่อเสียง

 

1.3 การเสริมสร้างทัศนคติที่ดี

 

1.4 การวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น

 

1.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น

 

1.6 การคัดกรองโรคสมาธิสั้นด้วยแบบประเมิน SNAP IV

 

1.7 แนวทางการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นและการส่งต่อเพื่อรักษาสำหรับครู

 

1.8 การสื่อสารกับเด็ก ผู้ปกครอง และแพทย์

 

หน่วยที่ 2 การรักษาด้วยยาในเด็กสมาธิสั้นและการติดตามการตอบสนองต่อยาของเด็ก

2.1 ยารักษาโรคสมาธิสั้นในมุมมองของเด็ก

 

2.2 ยารักษาโรคสมาธิสั้นในมุมมองของผู้ปกครอง

 

2.3 ยารักษาโรคสมาธิสั้นในมุมมองของครู

 

2.4 ยารักษาโรคสมาธิสั้นในมุมมองของแพทย์

 

2.5 ยาที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้นและผลของยาต่อสมองของเด็ก

 

2.6 อาการข้างเคียงจากยารักษาโรคสมาธิสั้น

 

หน่วยที่ 3 เทคนิคและกระบวนการปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียน

3.1 แยกระดับความรุนแรงของพฤติกรรมทางอารมณ์เด็กสมาธิสั้น

     3.1.1 ระดับ 1 รุนแรงน้อย

 

     3.1.2 ระดับ 2 รุนแรงปานกลาง

 

     3.1.3 ระดับ 3 รุนแรงมาก

 

3.2 เทคนิควิธีการการจัดการปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์และฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์เด็กสมาธิสั้น

     3.2.1 ระดับ 1 รุนแรงน้อย

 

     3.2.2 ระดับ 2 รุนแรงปานกลาง

 

     3.2.3 ระดับ 3 รุนแรงมาก

 

3.3 ปัญหาการสื่อสารในเด็กสมาธิสั้น

 

3.4 เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับเด็กสมาธิสั้น

 

3.5 การออกแบบกิจกรรมเพื่อฝึกวินัยของเด็กสมาธิสั้นในชั้นเรียน

 

หน่วยที่ 4 การจัดการชั้นเรียนและเทคนิคการสอนเด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาการเรียน

4.1 การจัดตารางเวลา

 

4.2 เทคนิคนั่งร้าน

 

4.3 เทคนิคความคิดแวบแรก

 

4.4 เทคนิค Sight words

 

4.5 เทคนิค Number Follow

 

4.6 เทคนิคการสอนด้วยตารางหมุดบวกเลข

 

4.7 เทคนิค Task Analysis ในการเขียนพยัญชนะ

 

4.8 เทคนิค Words Group