"การอบรมครูโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมเพื่อเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรส่งเสริมความรู้ทัศนคติ และทักษะของครูโรงเรียนประถมศึกษาในการดูแลเด็กสมาธิสั้น"

วันที่ 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

"การอบรมครูโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมเพื่อเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรส่งเสริมความรู้ทัศนคติ และทักษะของครูโรงเรียนประถมศึกษาในการดูแลเด็กสมาธิสั้น ครั้งที่ 2"

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

"การอบรมครูโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักศนคติและทักษะในการดูแลเด็กสมาธิสั้น จังหวัดเชียงใหม่"

วันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องเชียงดาว ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

"การอบรมครูโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ ทักศนคติและทักษะในการดูแลเด็กสมาธิสั้น จังหวัดลำพูน"

วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องหละพูน ชั้น 1 โรงแรมลำพูน วิลล์ จังหวัดลำพูน